APEC 2022 คืออะไร มีสมาชิกกี่ประเทศ สำคัญอย่างไรกับประเทศไทย

การประชุม APEC 2022 คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรกับประเทศไทย มีสมาชิกจำนวนกี่ประเทศอะไรบ้าง และไทยได้ประโยชน์อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม

เอเปค (APEC) คืออะไร?
เอเปค (APEC) หรือ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) คือเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๒ โดยมีเป้าหมายหลักคือการส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าการลงทุน รวมถึงความร่วมมือในด้านมิติสังคมและการพัฒนาด้านอื่น ๆ อาทิ ความร่วมมือด้านการเกษตร การส่งเสริมบทบาทสตรีในเศรษฐกิจ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และการพัฒนาด้านสาธารณสุข เพื่อนำไปสู่การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม ยั่งยืน และความมั่งคั่งของประชาชนในภูมิภาค